Tikita CAR

10.0

主演:金九拉 卓在勋 音文硕 曹圭贤 

导演:内详 

Tikita CAR剧情介绍

《TikitaCAR》是在行驶的车里进行的新概念音乐脱口秀,将邀请观众好奇的话题人物,驶向嘉宾们想去的地方,同时展开真实的谈话,嘉宾还将亲自演唱含有自己故事的歌曲。详情

tikit怎么读Good morning, can I have your tickt

英文原文:Good morning, can I have your tickt please ?英式音标:[gʊd] [ˈmɔːnɪŋ] , [kæn] [aɪ] [hæv] [jɔː; jʊə] tickt [pliːz] ? 美式音标:[ɡʊd] [ˈmɔrnɪŋ] , [kæn] [aɪ] [hæv] [jʊrˌ jɔrˌ jorˌjə] tickt [pliz] ?新概念英语单词(带音标+中文)

m'brelə]n.伞please[pli:z]int.请here[hi&...

猜你喜欢